Ταυτότητα Μαθήματος

Μάθημα Επιλογής, 1ΔΜ, 3 Ώρες/Εβδ.

Σκοπός/Περιεχόμενο Μαθήματος

Ανάλυση δεδομένων με στατιστικό πρόγραμμα (SPSS): Η ανάλυση δεδομένων διδάσκεται με παραδείγματα από δεδομένα επιχειρήσεων στο εργαστήριο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων του στατιστικού προγράμματος. Οι ενότητες που αναπτύσσονται είναι: Κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων. Ορισμός μεταβλητών. Περιγραφική στατιστική (πίνακες, γραφικές παραστάσεις και αριθμητικά μέσα). Στατιστική συμπερασματολογία. Παραμετρικοί και μη-παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων. Στατιστικά μοντέλα και πρόβλεψη. Στα πλαίσια του μαθήματος φιλοξενούνται διαλέξεις (υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Πλακογιαννάκη) πάνω σε θέματα σχετικά με την Μεθοδολογία Έρευνας όπως: Σκοποί της Μεθοδολογίας της Έρευνας. Επιλογή και οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας. Αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και η αντιμετώπιση του Stress. Επισκόπηση της Ειδικής Αρθρογραφίας. Εξοικείωση με την εύρεση, συλλογή και ομαδοποίηση αρθρογραφίας για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Είδη έρευνας και έρευνα δράσης. Ταξινόμηση έρευνας. Τοποθέτηση της έρευνας δράσης σε ερευνητικά παραδείγματα. Χαρακτηριστικά, είδη, εργαλεία, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της έρευνας δράσης.

Διδάσκων

Ε. Αγγελής 

Υλικό Μαθήματος