Άγιος Δημήτριος

Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Απόφαση για την δημιουργία του Δ.Π.Μ.Σ. έλαβαν οι Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίαση του με αριθμ. 66/16-4-2002 και του Τμήματος Οικονομικών στη συνεδρίασή του με αριθμ. 247/11-4-2002.

Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης, στη συνεδρίαση με αριθμ. 2738/20-3-2002, ενέκρινε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 159, τΑ) μπορεί να οργανωθεί και να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής στην «Πληροφορική και Διοίκηση».

Χρηματοδότηση

Το ΔΠΜΣ χρηματοδοτήθηκε από το 2003 μέχρι το 2005 από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Από το Σεπτέμβριο του 2005 το ΔΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

Σκοπός – Αντικείμενο

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα Πληροφορικής και Διοίκησης με εμβάθυνση και εξειδίκευση στον Τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems) και τη χρήση αυτών στην Επιστήμη της Διοίκησης (Management). Οι απόφοιτοι, έχοντας το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΔΠΜΣ, θα μπορούν να καλύψουν θέσεις εξειδικευμένων στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα καθώς και θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ο βέλτιστος συνδυασμός τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων, διαμορφώνει την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και της δημόσιας διοίκησης στον ελληνικό και το διεθνή χώρο. Επίσης, είναι αναγκαία η διαμόρφωση στελεχών τα οποία, ανεξαρτήτως του αρχικού τους γνωστικού υποβάθρου, μπορούν να κατανοήσουν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά στο πλαίσιο της αναδυόμενης κοινωνίας της πληροφορίας και της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας.

Όργανα – Διοίκηση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή που είναι επταμελής και αποτελείται από τέσσερις διδάσκοντες του Τμήματος Πληροφορικής και τρεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Ο διευθυντής του ΔΠΜΣ ορίζεται πάντα από το Τμήμα Πληροφορικής.

Συμμετέχοντες – Χρονική Διάρκεια

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής. Απαιτούνται επαρκείς γνώσεις σε θέματα Πληροφορικής και Οικονομίας που αποδεικνύονται βάσει του προγράμματος σπουδών αυτών των δύο Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ορίζει ετησίως την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ) που αναλαμβάνει την ευθύνη της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Αριθμός Εισακτέων – Υποτροφίες

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές. Η σύνθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-ριών είναι 50% από Τμήματα Πληροφορικής (ή συναφή) και 50% από Τμήματα Οικονομικών Επιστημών (ή συναφή).

Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΣΕΙ σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των εισακτέων
των Τμημάτων Πληροφορικής. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ. Επιπροσθέτως, στο ΔΠΜΣ υποψήφιοι δύνανται να είναι αλλοδαποί πτυχιούχοι των προαναφερθεισών κατηγοριών. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί δύο υποψήφιοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών, ένας με πτυχίο Πληροφορικής και ένας με πτυχίο Οικονομικών Σπουδών και δύο αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, ένας με πτυχίο Πληροφορικής και ένας με πτυχίο Οικονομικών Σπουδών.

Με απόφαση Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ορίζονται κατ’έτος ο αριθμός και το ύψος των υποτροφιών που χορηγούνται στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια που προβλέπονται από των εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας:

  • Προσωπική συνέντευξη 7%
  • Βαθμός και είδος πτυχίου 40%
  • Εργασίες 8%
  • Γλωσσομάθεια 15%
  • GMAT 25% (Μόνο για τους απόφοιτους Οικονομικών Σχολών)
  • Επαγγελματική δραστηριότητα 5%

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται 3 διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) εξαμηνιαία μαθήματα: τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής στο δεύτερο εξάμηνο και ένα (1) μάθημα επιλογής στο τρίτο εξάμηνο, καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της διπλωματικής του εργασίας στο τρίτο εξάμηνο.

Στο Α’ εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με υπόβαθρο Πληροφορικής λαμβάνουν αποκλειστικά μαθήματα προσφερόμενα από τους διδάσκοντες του Τμήματος Οικονομικών και το αντίστροφο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία κοινή εκπαιδευτική βάση, δεδομένου ότι οι φοιτητές δεν έχουν κοινή εκπαιδευτική υποδομή. Στα υπόλοιπα εξάμηνα οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν κοινά μαθήματα τα οποία καλύπτουν τα απαραίτητα βασικά αντικείμενα της Πληροφορικής για τη Διοίκηση, αλλά και να εμβαθύνουν την εκπαίδευσή τους στις περιοχές που τους ενδιαφέρουν, επιλέγοντας μαθήματα από διάφορες κατευθύνσεις.

Κάθε φοιτητής στο Α’ και Β’ εξάμηνο λαμβάνει από 4 μαθήματα, ενώ στο Γ’ εξάμηνο λαμβάνει 1 μάθημα και εκπονεί τη μεταπτυχιακή διατριβή του μέχρι και το Δ εξάμηνο.

Ο βαθμός του Διπλώματος υπολογίζεται κατά τα 9/12 από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων και κατά 3/12 από το βαθμό της Διατριβής.

Διεξαγωγή Μαθημάτων

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 13 εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται εβδομαδιαία σε 3ωρες διαλέξεις. Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες (16:30-21:30).