Υπόμνημα Όρων

ΔΜ Διδακτικές Μονάδες – Η διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος και σε μια μέχρι τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάμηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το Ν.1268/1982, άρθρ. 24 παρ. 3. Tο πτυχίο εκδίδεται βάσει των ελάχιστων διδακτικών μονάδων (Ν.1268/1982, άρθρ. 24 παρ. 3). Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) εφαρμόζονται στο Α.Π.Θ. από το 2007 σύμφωνα με την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή (Υ.Α. Φ5/89/656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3).
ECTS Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
Τύπος Τύπος Παρακολούθησης: Υ-Υποχρεωτικό, E-Επιλογής
Τάξη Τάξη είναι η εφαρμογή ενός μαθήματος σε μια συγκεκριμένη ακαδημαϊκή περίοδο. Π.χ. Τάξη χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Κάποιο μάθημα σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος μπορεί να έχει μια (χειμερινή ή εαρινή), δύο (χειμερινή και εαρινή) ή καμία τάξη.