Ταυτότητα Μαθήματος

Μάθημα Επιλογής – 1 ΔΜ – 3 Ώρες/Εβδομ.

Σκοπός/Περιεχόμενο Μαθήματος

Διοίκηση έργου λογισμικού, μελέτη σκοπιμότητας έργου, χρονοπρογραμματισμός έργου, ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, διαχείριση ομάδων ανάπτυξης και αντιπρότυπα διοίκησης, δικαιώματα προαίρεσης στη λήξη αποφάσεων διοίκησης, θέματα διοίκησης ποιότητας. Κοστολόγηση, τεχνικές COCOMO, ανάλυση βαθμών λειτουργίας, κοστολόγηση με βάση αναλογίες, μέθοδοι μηχανικής μάθησης στην εκτίμηση κόστους, ανθρώπινοι παράγοντες στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, εργαλεία κοστολόγησης και διοίκησης λογισμικού.

Διδάσκων

Ι. Σταμέλος / Σ. Μπίμπη

Υλικό Μαθήματος

Πηλέας