Από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα εισαχθούν πρόσθετοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Πληροφορική και Διοίκηση». Ο αριθμός των πρόσθετων εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι έξι (26), εκ των οποίων δέκα τρία (13) θα είναι της κατηγορίας (Α) , έντεκα (11) από την κατηγορία Β και δύο (2) από την κατηγορία (Γ)

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://admissions.csd.auth.gr/dpms από 17-7-2017 έως τις 25-9-2017 και την ημέρα των συνεντεύξεων προσκομίζουν την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, στο χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης.

Ανακοίνωση εισαγωγής πρόσθετων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2017.